0 votes
BI,Ế,N C,Ă,NG ngày 13/06: 10 ngàn công nhân Sài Gòn không muốn làm NÔ LỆ cho Tàu Cộng
27 views Jun 13, 2018

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.