0 votes
VOA ngay 13/6/18 Chính phủ Mỹ vừa đưa ra những quan ngại với phía Việt Nam về dự thảo luật an ninh mạng trong bối cảnh các nhà hoạt động lo sợ rằng bộ luật mới sẽ làm tổn hại đến kinh tế cũng như trấn áp trực tuyến các tiếng nói bất đồng chính kiến ở quốc gia Cộng sản này.
38 views Jun 13

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.