0 votes
TIN NÓNG: Quốc Hội Việt Nam đã thông qua Luật An ninh mạng. 423 /466 phiếu tán thành, chiếm 86,86%. 15 đại biểu (5.75%) không tán thành và 28 đại biểu (3.08%) không tham gia biểu quyết. Phóng viên BBC Nguyễn Hoàng tại Hà Nội cho biết kết quả được công bố vào lúc 09 giờ 57 phút sáng hôm thứ Ba 12/06.
76 views Jun 12, 2018

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.