0 votes
11/ 6/ 2018/ Tin cực shock: trụ sở CA tỉnh Bình Thuận đã thất thủ trước hàng vạn người biểu tình. Lãnh đạo tháo chạy để lại trụ sở trống không, hàng rảo bảo vệ bị du đổ, nhiều xe đặc chủng đang bị đốt phá..cái tội nổi súng bắn dân bắt dân kg chịu thả chọc dân hả cs
45 views Jun 11

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.