0 votes
3/5/2018 I Hàn Quốc và Triều Tiên ký hiệp ước hòa bình và số phận của 28.500 lính Mỹ sẽ đi về đâu?
19 views May 3

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.