0 votes
Thượng Viện California thông qua dự luật SB 895 của TNS Janet Nguyễn-Chương Trình Giảng Dạy về Cuộc Chiến Việt Nam Cộng Hòa, thời Hậu Chiến và những đau thương mất mát của người tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam trên đường đi tìm Tự Do.
89 views Apr 28, 2018

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.