0 votes
'lịch sử mới bắt đầu' - Nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un đã bước qua lằn ranh biên giới để gặp Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước.
95 views Apr 27, 2018

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.