0 votes
Voice of American VOA ngay 7/4/2018 - Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu công bố các chế tài nhắm vào 38 cá nhân và công ty Nga
68 views Apr 7

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.