0 votes
Chúng ta hãy đi đến một thung lũng ở những ngọn núi cao của Nhật Bản ở Nagano để lấy một chút wasabi từ nông trại! Wasabi được trồng như thế nào.
64 views Mar 22, 2018

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.