0 votes
Tàu Trung Cộng đuổi, đâm, cướp, đánh đập ngư dân Việt Nam tơi tả nhờ ơn đảng và Bác
294 views Jun 14, 2020

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.