0 votes
Vũ khí diệt gọn 1 sư đoàn xe tăng trong tích tắc. SFW (Sensor Fused Weapons): Vũ khí kết hợp cảm biến: với phạm vi sát thương rộng tới 15ha (tương đương 16 sân bóng).
48 views Mar 13

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.