0 votes
Trường học dạy chúng ta rằng Kim tự tháp Giza, Ai Cập đã được xây dựng để được một ngôi mộ cho các Pharaohs. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy rằng ban đầu chúng được xây dựng cho một thứ phức tạp hơn rất nhiều.
68 views Mar 13, 2018

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.