0 votes
Diễn đàn Kinh tế tư nhân do Chính phủ và Ban Kinh tế TW đồng chủ trì, với sự tham dự của hơn 2500 doanh nghiệp
18 views May 10

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.