0 votes
RFA ngay 7/5/19: 2 tàu chiến Mỹ vào vùng 12 hải lý ở Trường Sa, Công nhân Việt tại Đài Loan biểu tình đòi chính phủ Việt Nam bỏ môi giới
66 views May 7, 2019

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.