0 votes
Gọi đích danh Trung Quốc tại lễ tưởng niệm liệt sĩ trận Gạc Ma ngay tại vùng biển nóng Gạc Ma - Len Đao - Cô Lin, trong khi các tàu Trung Quốc đậu rất gần ở xung quanh.
35 views Apr 28, 2019

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.