0 votes
Hãy nghe tôi hát 2018 – Tập 2: Danh ca Bảo Yến. Hãy nghe tôi hát đã trở lại với mùa thứ 3 cùng các ca sĩ Mai Quốc Việt, Trần Vũ, Nguyễn Lê Bá Thắng, Võ Hạ Trâm, Như Trang, Cao Mỹ Kim.
26 views Mar 9

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.