0 votes
Trận động đất Indonesia, sóng thần: Viện trợ không đến đủ nhanh - trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã kích hoạt một cơn sóng thần lớn, giết chết hàng trăm người, với một số lượng người chưa biết bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
33 views Oct 3, 2018

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.