0 votes
Tàu sân bay cùng một số tàu khác của Hải quân Mỹ đã tiến vào vịnh Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam
51 views Mar 5

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.